12 august 2021

Termeni și condiții

Termeni legali

                C.A.R. depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, C.A.R. nu este și nu va fi legal responsabilă sub nicio circumstanță pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site. Pentru a afla informații detaliate despre produsele și serviciile C.A.R., asupra condițiilor contractuale, taxelor și dobânzilor aferente, puteți contacta orice sucursală C.A.R. precum și sunând la 0234-374389.
                C.A.R. își rezervă dreptul ca accesul la produsele și serviciile descrise în prezentul site să poată face obiectul unor restricții față de anumite persoane sau în anumite zone. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al C.A.R.
Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site din partea oricărei persoane, cu excepția deținătorului său legal C.A.R., dă dreptul unilateral și neechivoc ca C.A.R. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor și/sau autorităților legal competente pentru sancționarea acestui fapt.
 
Aspecte privind protecția datelor cu caracter personal
 

                C.A.R. prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, după cum urmează:
– până la data de 25 mai 2018, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și ale legislației subsecvente;
– începând cu data de 25 mai 2018, prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 („GDPR”), precum și ale legislației subsecvente. 

                C.A.R.  respectă drepturile pe care legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal le conferă persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării (începând cu data de 25 mai 2018), dreptul la portabilitatea datelor (începând cu data de 25 mai 2018), dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, precum și modalitățile de exercitare ale acestora. 
                Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și orice măsuri luate ca urmare a exercitării drepturilor mai sus menționate sunt oferite în mod gratuit. 
Drepturile de acces la date, la rectificare, la ștergere, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, de opoziție și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate vor putea fi exercitate de către persoana  vizată adresând o cerere scrisă (pe suport hârtie/în format electronic prin e-mail), datată și semnată, daca este cazul, către orice sucursală CAR Progresul CFR Comănești IFN în care se vor menționa datele de contact și datele asupra cărora se solicită accesul, rectificarea, ștergerea, restricționarea, portabilitatea, opoziția, motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară a persoanei, dacă este cazul.  

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către C.A.R., precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (pe suport hârtie/în format electronic prin e-mail) către: admin@carprogresulcfr.ro
                C.A.R. prelucrează date cu caracter personal în condiții de legalitate, echitate și transparență, asigurând integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu acordul exprimat de persoana vizată (în cazurile în care este necesar, potrivit prevederilor legale). 
            Comunicat privind Protocoalele de colaborare încheiate între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Instituțiile financiare nebancare în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare și modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3194/2019 

În prima parte a trimestrului I al anului 2020 toate instituțiile financiare nebancare care au avut încheiate protocoale de colaborare cu ANAF vor semna un act adițional în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3194/2019.

Obiectul protocolului constă în colaborarea dintre părți pentru organizarea unui cadru formal de îmbunătățire a activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și fluidizarea procesului operațional de creditare, ca urmare a simplificării documentației solicitate aplicantului, precum și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, prin furnizarea cu operativitate a informațiilor deținute de fiecare parte semnatară. 

În vederea interogării informațiilor de natură fiscală, instituția financiară nebancară semnatară va solicita acordul scris, fie pe suport de hârtie, fie în format electronic, exprimat în condițiile legii, persoanelor fizice și persoanelor juridice, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală precum și a Datelor cu Caracter Personal, aparținând Clientului denumit generic „acord”. Acest acord va conține datele de identificare ale persoanelor (CNP, CUI), datele de contact (adresa) precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului (Acordul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil).Facem precizarea că, în îndeplinirea obiectivelor acestui Protocol, părțile au obligația respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentului protocol se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).